TKT Clean...
kỹ thuật vệ sinh môi trường bề mặt bệnh viện

Technical sanitize hospital surfaces

trình tự vệ sinh bề mặt bệnh viện tiêu chuẩn

Sequence of cleaning hospital surfaces

quy định vệ sinh bệnh viện chung

General hospital hygiene regulations

7 principles of hospital hygiene

09.09.05.80.20