TKT Clean...
mô tả công việc và tuyển dụng giám sát vệ sinh tòa nhà

Job Description and Recruitment of building hygiene supervision

Mô tả công việc quản lý tòa nhà

Description building management job and Hygiene Supervisor

All in one
09.09.05.80.20